Over ons

Kinderboerderij de Schouw
Schouwlaaksweg 2
7206 DJ, Zutphen

Tel 0575 528 921
Mail info@kinderboerderijdeschouw.nl
ANBI 8166.62.812

Verleden

Eind jaren 70 van de vorige eeuw werd op initiatief van de gemeente Zutphen een werkgroep ingesteld die als opdracht meekreeg om te onderzoeken of een kinderboerderij voor Zutphen een haalbare kaart was. Uiteindelijk werd na veel overleg en met heel hard werken door een vaste kern van vrijwilligers de boerderij op 28 mei 1983 feestelijk geopend. Er werd besloten om de werkgroep van vrijwilligers om te zetten in een stichting met bestuur. De akte werd op 16 februari 1984 gepasseerd.
Uit de stichtingsakte blijkt:

 • Het doel van de stichting is a. het kweken van belangstelling bij de bevolking voor de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij en het organiseren en bevorderen van alle activiteiten, die tot de bloei van die kinderboerderij kunnen bijdragen en b. in het kader van het natuur- en leefmilieu een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind het bevorderen van de belangstelling voor- en de bescherming van de natuur en het milieu.

 

Heden

Kinderboerderij de Schouw is klaar voor de toekomst.

Beleidsnotitie Kinderboerderij de Schouw 2017 – 2020

2013 – 2017 SLOW

De kinderboerderij is per 1 januari 2013 zelfstandig, dat wil zeggen zonder bemoeienis van de gemeente Zutphen. Na een wat moeizame start is er veel achterstallig onderhoud verricht en is de organisatie gaandeweg volwassen geworden.

Zoals elke organisatie heeft de kinderboerderij ook een missie.

Missie: De kinderboerderij “De Schouw” is in de lokale omgeving een veilige en verantwoorde plek waar mensen, groot en klein, kunnen werken (bijvoorbeeld als vrijwilliger,  maar ook in het kader van een zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking), kunnen leren hoe dieren verzorgd moeten worden, kunnen spelen en anderen ontmoeten. De boerderij herbergt een verscheidenheid aan dieren die aantrekkelijk zijn voor het publiek en waar de dieren geen gevaren opleveren voor zowel bezoekers als andere dieren.

Onze leidraad is: SLOW en dat staat voor Spelen, Leren, Ontmoeten en Werken.

Aandachtig en gestaag werkend, geven wij inhoud aan de functies van de kinderboerderij en aan de betekenis die de boerderij heeft voor iedereen die op haar of zijn manier bij betrokken is.

Wat er komt kijken bij SLOW.

Spelen:

Voor zowel stads- als plattelandskinderen neemt de vrijheid om buiten te spelen snel af. Onderzoek naar het gebied rondom het huis waarbinnen kinderen vrij kunnen bewegen toont aan dat dit gebied is geslonken tot iets meer dan 10% van wat het was in de jaren zestig. Tegelijk is er sprake van een onevenredige toename van de ‘angstcultuur’, angst voor onveilige situaties voor kinderen. Daarnaast krijgen de kinderen nauwelijks meer de gelegenheid om hun eigen spel te initiëren en te organiseren. We hebben te maken met overgeorganiseerde levens. Terwijl de kinderen steeds minder reële  ruimte ter beschikking krijgen, lijkt het aanbod aan virtuele ontdekruimte oneindig. Dat de virtuele wereld vanuit de luie stoel kan worden beleefd, heeft ook negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, waarvan gewichtsproblemen de meest zichtbare is. De kinderboerderij heeft een uitstekend geoutilleerd speelgedeelte volgens het principe van “ Natuurlijk Spelen” voor de kinderen van Zutphen e.o. in de basisschoolleeftijd.

Leren:

Kinderen kunnen op de kinderboerderij leren hoe dieren verzorgd worden, welke eigenschappen karakteristiek zijn, hoe dieren zich ontwikkelen en hoe leuk en belangrijk het is om goed met dieren om te gaan. Per jaar maken 350 leerlingen van verschillende basisscholen gebruik van de kinderboerderij bij lesprojecten. Er worden verjaardagsfeestjes georganiseerd waarbij er ook een programma is waarbij leren en spelen wordt gecombineerd. En er zijn projecten rondom feesten.

AOC Oost verzorgt jaarlijks een aantal lessen voor hun studenten op de kinderboerderij.

Voor verscheidene AOC’s verzorgt de kinderboerderij stageplaatsen.

De kinderboerderij is een plaats waar maatschappelijke stages voor de VO-scholen van Zutphen plaatsvinden.

Ontmoeten:

Een belangrijke taak is voor de kinderboerderij weggelegd op het gebied van ontmoeten. Door de kinderboerderij laagdrempelig te houden, bijvoorbeeld geen entreegeld te heffen, kunnen mensen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende culturele achtergronden elkaar treffen.

Werken:

De kinderboerderij is een erkend leerbedrijf waar studenten hun stagetijd zinvol kunnen besteden.

Er werken ongeveer 35 vrijwilligers gedurende korte tot lange(re) tijd op de kinderboerderij.

Zozijn heeft momenteel 15 cliëntplaatsen op de kinderboerderij.

Eind 2016 kunnen we stellen dat we in heel veel opzichten geslaagd zijn. Voor veel Zutphenaren is de kinderboerderij een plek om te relaxen, een plek om te bewegen, een plek om elkaar te ontmoeten, een plek om tot jezelf te komen, een plek ….. Vult u zelf maar in.

Toekomst.

De ambitie van het bestuur van de kinderboerderij is om een volgende stap te zetten en de kinderboerderij verder te ontwikkelen tot een plaats in Zutphen die een deel is van een groter geheel. De kinderboerderij wil volwaardig participeren in een gemeenschap die gemaakt is voor Zutphenaren en door Zutphenaren.

De gemeente Zutphen heeft in het beleidsprogramma “Een vitale samenleving, iedereen doet mee” een drietal doelen geformuleerd:

 1. Stimuleren van goed ondernemingsklimaat;
 2. Aantrekkelijk zijn voor krachtige Zutphenaren;
 3. Van betekenis zijn voor en versterken van kwetsbare Zutphenaren.

Het bestuur van de kinderboerderij wil en kan een bijdrage leveren aan punt drie:

Het van betekenis zijn voor en versterken van kwetsbare Zutphenaren.

Kernwoorden uit de gemeentelijke notitie die belangrijk zijn voor ons en die ons aanspreken, omdat wij een daadwerkelijke invulling kunnen geven, zijn:

arbeidsparticipatie, gevarieerd aanbod van scholing, opvoed- en opgroeiondersteuning, sport en bewegen stimuleren, ontwikkeling van zogenaamde oplossingen die vrij toegankelijk zijn (versterken van burgerkracht en op inzet van lichte begeleiding), arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken in het kader van de participatiewet.

Het moge duidelijk zijn dat er bij de kinderboerderij veel gevarieerd en zinvol werk valt te doen voor allerlei mensen en dat het niet alleen gaat om eenvoudig uitvoerend werk, zoals het voeren van de dieren.

De kinderboerderij kan een nog grotere rol spelen in het onderwijs. Dat kan het Praktijkonderwijs in Zutphen zijn, maar ook een grotere rol in bijvoorbeeld het biologieonderwijs en zelfs in samenspraak met het PO bij het ontwikkelen van het nieuwe Onderwijs (zie PO Raad Onderwijs 2032 Nieuwsgierig en Vindingrijk).

De kinderboerderij is momenteel al een plaats waar uit-huis-geplaatste kinderen hun ouders kunnen ontmoeten, omdat dit noodzakelijkerwijs op neutraal terrein moet plaatsvinden. Wellicht zijn er nog meer zaken te bedenken die kunnen plaatsvinden op de boerderij voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij: kinderen die het moeilijk hebben.

De kinderboerderij heeft een prachtige natuurspeelplaats. Hier kunnen kinderen met elkaar, met zand, met water en met rijdend spelmateriaal spelen

De kinderboerderij kan mensen in hun kracht zetten door het omgaan met dieren. Met name de zwakkeren in onze samenleving gedijen uitstekend in de omgang met dieren.

De kinderboerderij heeft genoeg werk om te voldoen aan arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken.

Financiën.

Helaas moet er altijd over geld gepraat worden, omdat dit nu eenmaal een noodzakelijk middel is in onze maatschappij. De kinderboerderij heeft het financieel erg moeilijk en wordt in het voortbestaan bedreigd. Willen we de kinderboerderij als voorziening voor de kwetsbaren van de stad behouden, moet er op korte termijn iets gebeuren. Dat laat onverlet dat er voor de lange(re) termijn een gedegen financieel plan moet komen.

Nagenoeg alle kosten, zoals voer, dierenarts, onderhoud opstallen, vaste lasten zoals gas, water en licht en alle ander kosten die komen kijken bij het exploiteren van een dergelijke organisatie worden gedekt door donaties en verkoop van goederen. De post personeel is daarentegen niet gedekt. Veel sponsoren willen geld geven aan doelen waar ze hun naam aan kunnen verbinden en niet voor mensen die het werk moeten doen. Het is noodzakelijk dat er een professionele beheerder is die goed op de hoogte is van wet- en regelgeving, die het afstemmen van werkzaamheden aan personen kan coördineren, die overleg heeft met instanties op het gebied van SLOW, die de ambities van bestuur en anderen kan waarmaken op het gebied van zorg aan mensen (kinderen) en dieren zodat er daadwerkelijk sprake is van een kinderboerderij en deze persoon moet betaald worden. Alle anderen, inclusief bestuur, zijn vrijwilligers. Goedkoper kan een organisatie die zich professioneel wil opstellen niet draaien. Deze 30.000 euro per jaar is het gat in de begroting.

Het bestuur heeft op 15 september 2016 een zogenaamd ronde-tafel gesprek gehad met mensen uit onderwijs, zakenleven, bankwereld, Het Plein en eigen vrijwilligers. Er is gepraat over de zorgelijke financiële positie en daar zijn goede ideeën uit voortgekomen. Vooral op de (middel)lange termijn zijn er nog mogelijkheden die hierna zullen worden genoemd.

Tijdspad om te komen tot een gezonde financiële positie.

2016 

 • Overleg met de gemeente om te komen tot een schenking van 30.000 euro aan de kinderboerderij om het voortbestaan te garanderen.
 • Contact opnemen met Het Plein om langdurig werklozen een zinvolle dagbesteding te geven.
 • Contact opnemen met grote sponsoren uit het bedrijfsleven, zoals bouwbedrijf Chris Kappert, om te zoeken naar mogelijkheden voor business- to – business.

2017 

Onderzoeken en uitwerken van:

 • Contact opnemen met Remco Feith om fietsroutes van de VVV langs de kinderboerderij te laten lopen. Markeren als RUST-punt. Meer inkomsten uit koffie en thee genereren.
 • Realiseren van een biologische moestuin. Er is al een aanzet gemaakt hiertoe in 2016. Inkomsten uit verkoop van groenten en uitbreiding van werkzaamheden voor de mensen met een beperking.
 • Ontwikkelen van “opa en oma tuinen”.
 • Opzetten van crowd funding.
 • Contact opnemen met Annemarie Mollema, directeur PraktijkOnderwijs en Henk Mulder, bestuurder van Archipel, om te komen tot een grotere samenwerking.
 • Contact opnemen met VO om leerlingen een businesscase te laten opzetten bij het vak economie.
 • Werven van nieuwe bestuursleden om te verjongen.
 • Regelmatig overleg met gemeente over de situatie.

Zutphen, november 2016

Hoewel het doel van de stichting gelijk blijft, formuleren we de uitgangspunten nu als volgt. Onze kinderboerderij moet gratis toegankelijk zijn en voor iedereen bereikbaar. Daarnaast is onze kinderboerderij mens en diervriendelijk. De kinderboerderij is een plek voor dieren waarbij het dierenwelzijn van hoge kwaliteit is.

De dagelijkse verantwoordelijkheid en de organisatie van alles op en rond de kinderboerderij ligt in handen van de beheerster en de plaatsvervangend beheerders. De beheerster legt in ieder geval 4 keer per jaar verantwoording af aan het bestuur, maar heeft veel ruimte om zelf beslissingen te

nemen, bijv. over welke dieren we houden op de kinderboerderij. De beheerster is de enige werknemer van de stichting. Zij is 20 uur in dienst. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen: de voorzitter (Hanna Beuling), de secretaris (Ad Merts), de aftredend secretaris (Ivo Stevens), de penningmeester (Betty Smit) en een bestuurslid speciaal aangesteld voor het vinden van nieuwe financieringsmogelijkheden (Hans Fritzsche). De bestuursleden genieten geen enkele vergoeding voor hun werk. Eventuele door hen voor hun bestuurswerk te maken kosten kunnen na toestemming van het Bestuur worden vergoed.
Een overzicht van de financiële situatie van onze kinderboerderij treft u hieronder aan.

Onze werkzaamheden als bestuur
Om onze werkzaamheden als bestuur te bekijken kunt u ons jaarverslag lezen.

De kinderboerderij kan niet zonder alle vrijwilligers die helpen met het verzorgen van de dieren of het plaatsvervangend beheer op zich nemen. Daarnaast werken we samen met Zozijn en vinden ongeveer 16 cliënten een dagbesteding op de kinderboerderij.

Toekomst

Vanwege minder structurele financiële steun van de gemeente, is het bestuur van de kinderboerderij samen met het beheer aan het nadenken over hoe de toekomst van de kinderboerderij eruit moet zien. We schrijven op dit moment een meerjarenplan. De uitgangspunten zullen in het nieuwe plan niet veel afwijken van wat hierboven beschreven staat. Zodra dit plan is vastgesteld, zal deze hier beschikbaar worden voor iedereen.

Kinderboerderij de Schouw - Alle rechten voorbehouden © 2021